13 februari 2019

Rechten voor mensen, regels voor bedrijven - Stop ISDS

Multinationals hebben te veel macht. Het is tijd dat we hem terugnemen! Steun de beweging van meer dat 150 Europese organisaties om een einde te maken aan het privilege van multinationals!

Multnationals hebben toegang tot hun eigen mondiaal juridisch systeem: de investeerder-staat geschillenregeling (bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS) geeft buitenlandse investeerders het recht om staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Ze kunnen daar dan uitgebreide financiële compensatie voor vragen. Dit geeft deze bedrijven een sterk instrument om regeringen af te dreigen als ze nieuwe maatregelen willen nemen, ook op het vlak van sociale of milieubescherming

Tegelijkertijd, hebben een groot aantal slachtoffers die hun fundamentele rechten geschonden zien door multinationals geen toegang tot de rechter of tot herstelmaatregelen. De EU is bovendien geen echte voorstander van een bindend VN-Verdrag dat slachtoffers van inbreuken op de mensenrechten door transnationale bedrijven de mogelijkheid geeft om die bedrijven te vervolgen in het land waar de misdaden plaatsvonden of in het land waar de bedrijven hun hoofdzetel of substantiële activiteiten hebben. Een resolutie van Ecuador en Zuid-Afrika in 2014 bracht het initiatief voor dit Bindend Verdrag inzake Bedrijven en Mensenrechten op gang. Sinds 2016 wordt er hierover onderhandeld in de VN, maar de EU en haar lidstaten werken niet echt mee.

Het is dringend tijd om een einde te maken aan de arbitragetribunalen! In de plaats moet er een internationaal bindend instrument komen dat multinationals juridisch aansprakelijk stelt voor hun misdaden.

Stop ISDS - Teken de Europese petitie

De campagne Rights for People, Rules for Corporations, Stop ISDS ging van start op dinsdag 22 januari. Naast de 150 organisaties die nu al meedoen, wordt de campagne ook technisch gesteund door ngo’s die gespecialiseerd zijn in online petities en die in 2015-2016 geholpen hebben om de 3,5 miljoen handtekeningen te verzamelen tegen TTIP (het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de EU), CETA en ISDS.