18 juni 2021
Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie vraagt een Belgische Green New Deal

Op 17 juni heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel 58.000 Belgische sympathisanten van de vereniging "Klimaatzaak" in het gelijk gesteld door de Belgische overheid collectief te veroordelen voor haar nalatig klimaatbeleid. Een historische overwinning voor klimaatrechtvaardigheid. Met het oog op de enorme taak die voor ons ligt, stelt de Klimaatcoalitie een honderdtal sectorale en transversale maatregelen voor tot een doeltreffend klimaatbeleid en een oproep tot actie op 10 oktober .

Het is een mensenrecht te worden beschermd tegen de gevaarlijke opwarming van de aarde, en staten zijn verplicht dit mensenrecht te beschermen. Het gaat om het meest fundamentele mensenrecht, namelijk het recht op leven, aldus rechter Sabine MALENGREAU.

Een historisch vonnis

Het gedetailleerde vonnis is inderdaad in meerdere opzichten historisch, niet in het minst omdat het oproept tot jurisprudentie door de erkenning van juridische hefbomen zoals:

  • de civielrechtelijke verplichting om maatschappelijk voorzichtig te handelen en voorzienbare ernstige klimaatschade te voorkomen.
  • de schending van de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens met het huidige ondermaatse klimaatbeleid. Deze artikelen hebben betrekking op het "recht op leven" en het "recht op eerbiediging van privéleven en familie- en gezinsleven".

Een Green New Deal voor België

Met het oog op de enorme taak die ons wacht, stelt de Klimaatcoalitie een honderdtal sectorale en transversale maatregelen voor tot een doeltreffend klimaatbeleid. De Belgische “Green New Deal” voorziet in een systemische, transformatieve en inclusieve visie op de Belgische samenleving om deze in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.

Actie op 10 oktober

Op zondag 10 oktober, aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow (COP26) en een belangrijke Europese top, gaan we met de Klimaatcoalitie opnieuw de straat op om mensen te herinneren aan de hoogdringendheid van klimaatverandering en de noodzaak van ambitieuze, coherente en eensgezinde actie in België.

Terug