Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar.
12. Oktober 2010

Het oneerbiedigen van mensenrechten blijft geweld tegen Guarani Kaiowa genereren

start van de actie : 12-10-2010 / ende van de actie : 10-12-2010

De Guarani-Kaiowá is een inheems volk van de Braziliaanse staat van Mato Grosso do Sul. In het verleden werden zij van hun voorouderlijke landen verdreven om plaats te maken voor omvangrijke landbouwplantages en veekwekerijen.

Op 18 en 19 augustus 2010 hebben enkele tientallen inheemse personen die de omlijning van hun voorouderlijk gebied, YPo _I, reeds jaren eisen, een gebied van de São Luiz boerderij in Paranhos bezet, op de grens met Paraguay, in het zuidelijke deel van Mato Gros do Sul. De groep van inheemse mensen is nu geïsoleerd aangezien de eigenaar van het gebied de verantwoordelijke organisaties, zoals de Federale Openbare Ministeries, FUNAI en FUNASA, niet toestaat om binnen te komen, omdat "dat de bezetting zou goedkeuren". Deze willekeur zorgde ervoor dat FUNASA niet binnen kon om een 3-jarige inheems kind medisch te onderzoeken waardoor het stierf op 21 september. Op 23 september publiceerde FUNASA een bericht dat de oorzaken van de dood uitlegde. Volgens het doodscertificaat stierf het kind van een hartstilstand veroorzaakt door een longontsteking, dehydratatie en ondervoeding. Een andere groep van 86 Guarani-Kaiowá families van het Ita’y Ka’aguyrusu kamp voerde een bezetting uit van hun voorouderlijke landen op 4 september in de gemeente van Douradina (MW.), nu worden zij hevig door de grondbezitters van het gebied aangevallen.

Achtergrond

In de staat van Mato do Grosso Sul, worden ongeveer 27.500 mensen voortdurend onderworpen aan mensenrechtenschendingen, hoofdzakelijk van die rechten die naar de toegang tot hun traditionele gebieden verwijzen, een recht dat gegarandeerd wordt in verschillende internationale mensenrechteninstrumenten, zoals de Braziliaanse federale grondwet. Deze inheemse bevolking, behalve dat zij de toegang tot hun voorouderlijke landen en levensonderhoud wordt ontzegd, wordt ook bedreigd door landgoedeigenaars en onderworpen aan onmenselijke arbeidsvoorwaarden in transnationale plantages die een groot deel van het gebied benutten om suikerriet te kweken voor de productie van ethanol.

In 2007, zoekend schadeloosstellingen voor deze overtredingen, besliste FUNAI (de Nationale Indiaanse Stichting) en het Federale Openbare Ministerie (MPF) door een ‘Conduct Ajustment Agreement’ –CAA- (Administratieve Procedure MPF / RPM/DR./ MS1.21. 001000065 /2007-44) om de gebieden van Guarani-Kaiowá in Mata Grosso do Sul af te bakenen. Niettemin werden de uitvoeringstermijnen door FUNAI niet gehaald. Op 25 augustus nam de president van de republiek, Luiz Inácio Lula da Silva deel aan een vergadering met 25 politieke en godsdienstige leiders van de Guarani-Kaiowá en Terena gemeenschap in Dourados ontmoet om de afbakening van de de inheemse landen in Mato Grosso do Sul te bespreken en hij garandeerde dat hij FUNAI zou contacteren diezelfde dag om te vragen dat de federale politie de werkgroepen gepland in de CAA te begeleiden.

Aangezien de landscheiding niet vordert, hebben enkele tientallen inheemse personen die de omlijning van hun voorouderlijk gebied, YPo _I, reeds jaren eisen, een gebied van de São Luiz boerderij in Paranhos op de grens met Paraguay, in het zuidelijke deel van Mato Gros do Sul op 18 en 19 augustus bezet. Het Federale Openbare Ministerie werd op 19 augustus geïnformeerd. Die dag gingen vertegenwoordigers van FUNAI en de federale politie naar de plaats en bevestigden dat de bezetting door de inheemse mensen geleid werd. Gezien de sociale kwetsbaarheid die heerst in het gebied, verzocht de FUNAI regionale coördinator in Amambai en Ponta Pus de toestemming voor de toegang tot de inheemse mensen om hen van voedsel en hulp te voorzien. De grondbezitter ontkende de toestemming aangezien "dit de bezetting zou goedkeuren".

Deze willekeur zorgde ervoor dat FUNASA niet binnen kon om een 3-jarige inheems kind medisch te onderzoeken waardoor het stierf op 21 september. Op 23 september publiceerde FUNASA een bericht dat de oorzaken van de dood uitlegde. Volgens het doodscertificaat stierf het kind van een hartstilstand veroorzaakt door een longontsteking, dehydratatie en ondervoeding. Een andere groep van 86 Guarani-Kaiowá families van het Ita’y Ka’aguyrusu kamp voerde een bezetting uit van hun voorouderlijke landen op 4 september in de gemeente van Douradina (MW.). Zij werden door de grondbezitters van het gebied hevig aangevallen. Het gebrek aan afbakening van het gebied is een teken van oneerbiediging van de nationale en internationale wetgeving en stelt de Guarani-Kaiowá aan ondervoeding bloot. Tussen 2005 en 2010 zijn 36 kinderen van ondervoeding gestorven. Er wordt geschat dat in de staat van Mato Grosso do Sul ondervoeding tenminste 600 inheemse kinderen treft. De slechte levenscondities zorgen voor hoge moord- en zelfmoordcijfers in deze gemeenschappen. Enkel onbeperkte toegang tot hun voorouderlijk gebied zal deze schendingen herstellen en zal doeltreffend de rechten van deze bevolking realiseren.

Mandaat van FIAN

De bovengenoemde feiten demonstreren de ernstige oneerbiediging en schending van de internationale mensenrechtenbeschermingsinstrumenten, zoals IAO Verdrag 169 (Internationale Arbeidsorganisatie) goedgekeurd door het wetgevende decreet 143 dd. juni van 2002 en stipulerend dat inheemse bevolkingen en andere traditionele gemeenschappen speciale rechten hebben tot hun gebieden en stelt vast dat de Lidstaat de geïnteresseerde partijen moet herkennen - het recht op eigendom en bezit van de landen die hun voorouders hebben bewoond. In sommige geval moeten maatregelen ook worden genomen die de geïnteresseerde bevolking hun recht om land te gebruiken, garanderen uitsluitend door hen, maar waar zij traditioneel toegang toe hadden voor hun levensonderhoud.

FIAN is ervan bewust dat Brazilië ook een Lidstaat is van het VN Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten dat wordt erkend in de Grondwet van1988, artikel 5, paragraaf 2 en in de nationale wetgeving geincorporeerd in het wetgevende decreet van 1922. Daarom heeft Brazilië de verplichting de rechten van zijn bevolking te beschermen, te respecteren en te garanderen. Dit omvat de garantie en bescherming van het recht op geschikt
voedsel zoals verklaard in artikel 11 van het Verdrag. De fysieke en economische toegang tot productieve hulpbronnen, inclusief toegang tot water en land, wettelijk verzekerd, is een essentiële voorwaarde voor de realisatie van het recht op voedsel, zoals het Committee van Economische, Sociale en Culturele Rechten bepaalt in zijn General Comment 12.

Oproep tot actie

Schrijf aub zo vlug mogelijk een brief naar President Luis Inácio Lula da Silva, de Minister voor Sociale Ontwikkeling, de Minister voor Mensenrechten en de Minister van Justitie. Vraag hen om de landen die traditioneel de Guarani-Kaiowás toebehoren te identifieren en af te bakenen, zodat hun recht op toegang tot het land wordt gegarandeerd, de realisatie van het recht op adequate voeding en hun gemeenschap wordt beschermd.

Adressen

Mister President of Brazil
Luiz Inácio Lula da Silva
Praça dos Três Poderes
Palácio do Planalto - 4º andar
Brasília – DF 70150-900
Phone: 00 -55- (61) 3411-1200/411-
1221
Fax: 00-55-(61) 3411-1221
casacivil@planalto.gov.br

Kopieën naar:

Ms. Minister of Social Development
and of the Fight against Hunger
Márcia Lopes
Esplanada dos Ministérios
Bloco C - 5° andar
Brasília – DF 70046-900
Phone: 00-55- (61) 3414-5801/
414-5802
Fax: 00-55- (61) 3224-0418
ministro.mds@mds.gov.br

Mr. Minister of Human Rights
Paulo Vanucchi
Esplanada dos Ministérios
Edifício Sede do Mistério da
Justiça
Brasília – DF 70064-900
Phone: 00-55- (61) 2025-3126
direitoshumanos@sedh.gov.br

Mr. Minister of Justice
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Esplanada dos Ministérios
Bloco T - Edifício Sede
Brasília – DF 70064-900
Phone: 00-55- (61) 2025-3587
gabinetedoministro@mj.gov.br

Vervaldatum: 20/12/2010

Vertaling van de modelbrief

Hooggeachte mijnheer President,

Ik ben heel bezorgd om de situatie van het inheemse volk, de Guarani-Kaiowás in Mato Grosso do Sul. Deze inheemse bevolking heeft de voorbije jaren in een situatie van constante mensenrechtenschendingen geleefd, gezien het complete gebrek aan toegang tot de voorouderlijke gronden en hun middelen van levensonderhoud. Het gebrek aan afbakening van hun gebied toont het gebrek aan respect voor de nationale wetgeving. Dit zorgt ervoor dat de Guarani-Kaiowás aan serieuze ondervoeding lijden, wat de oorzaak was van de dood van 36 kinderen tussen 2005 en 2010. Men schat dat in de Mato Grosso del Sul staat 600 kinderen aan ondervoeding lijden. De erbarmelijke levensomstandigheden hebben ook geleid tot een hoog aantal moorden en zelfmoorden in de gemeenschappen.

Op 18 en 19 augustus 2010 hebben enkele tientallen inheemse personen die de omlijning van hun voorouderlijk gebied, YPo _I, reeds jaren eisen, een gebied van de São Luiz boerderij in Paranhos bezet, op de grens met Paraguay, in het zuidelijke deel van Mato Gros do Sul. De groep van inheemse mensen is nu geïsoleerd aangezien de eigenaar van het gebied de verantwoordelijke organisaties, zoals de Federale Openbare Ministeries, FUNAI en FUNASA, niet toestaat om binnen te komen, omdat "dat de bezetting zou goedkeuren". Deze willekeur zorgde ervoor dat FUNASA niet binnen kon om een 3-jarige inheems kind medisch te onderzoeken waardoor het stierf op 21 september. Op 23 september publiceerde FUNASA een bericht dat de oorzaken van de dood uitlegde. Volgens het doodscertificaat stierf het kind van een hartstilstand veroorzaakt door een longontsteking, dehydratatie en ondervoeding. Een andere groep van 86 Guarani-Kaiowá families van het Ita’y Ka’aguyrusu kamp voerde een bezetting uit van hun voorouderlijke landen op 4 september in de gemeente van Douradina (MW.), dan werden zij hevig door de grondbezitters van het gebied aangevallen.

Brazilie heeft zich als Lidstaat tot het VN Verdrag inzake Mensenrechten, het Amerikaanse Verdrag inzake Mensenrechten, het Protocol van San Salvador en het IAO Verdrag 169 verbonden tot het beschermen en respecteren, op internationaal niveau van het recht op voeding, water en in het bijzonder het recht van inheemse volkeren op leven, wat hun recht op de voorouderlijke gronden inhoudt.

Daarom verzoek ik u respectvol dat u volgende maatregelen zou aannemen zodat:

  • FUNAI snel het inheems land in Mato Grosso del Sul kan identifieren en afbakenen zoals gepland door het ‘Conduct Adjustment Agreement’, een deel van de MPF/RPM/DRS/MA MS1.21.001000065/2007-44 procedure. Eenmaal dat de identificatie- en afbakeningsprocedure is afgelopen, kunnen zij dan worden toegestaan door de Minister van Justitie.
  • De Guarani-Kaiowá zal beschermd worden tegen elke daad van geweld of criminalisering van hun strijd voor land en hun rechten in het algemeen.

Ik zou het oprecht apprecieren als u mij zou informeren over enige maatregel die zou worden genomen.

Hoogachtend,

Gelieve FIAN op de hoogte te houden bij enig antwoord op uw brieven.

PDF - 151 kB
Action urgente Guarani 2010