14 octobre 2019

Positionering in verband met de sociaal-economische en politieke situatie in Ecuador

FIAN Belgium steunt en verspreidt het standpunt dat FIAN Ecuador publiceerde over de bijzonder zorgwekkende situatie in het land na 8 dagen volksopstand.

"FIAN Ecuador spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de aankondiging van economische maatregelen en hervormingen van het arbeidswetgeving door de huidige regering. Deze maatregelen zullen leiden tot de beperking van de grondrechten, de schending van de rechten van werknemers in plattelands- en stedelijke gebieden, de ontwikkeling van de mijnbouwindustrie en de groei van de agro-industrie in gebieden van boer.inn.en en inheemse bevolking. Dit alles brengt het recht op voldoende voedzaam voedsel en andere daarmee samenhangende rechten van mensen die in steden en op het platteland wonen rechtstreeks in gevaar.

Er is een militarisering van inheemse gebieden waargenomen, evenals een groot aantal gewonden, arrestaties en mensen die onder huisarrest zijn geplaatst. Dit onevenredig gebruik van geweld door de politie en het leger om burgerdemonstraties onder controle te houden is in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen die Ecuador heeft ondertekend (....).

Het optreden van de regering is ook in strijd met de Ecuadoriaanse grondwet, die expliciet het recht op verzet erkent "tegen handelingen of nalatigheden van de overheid of van natuurlijke of rechtspersonen die de grondwettelijke rechten in gevaar brengen of kunnen brengen". Het vormt ook een schending van de mensenrechten, zoals de vrijheid van denken, vereniging en meningsuiting, die expliciet worden erkend in de Ecuadoraanse grondwet (art. 98 en 111). Het is daarom onaanvaardbaar dat de uitoefening van grondwettelijk erkende rechten streng wordt bestraft.

Wij roepen de regering op om de rechten van burgers die zijn gearresteerd vanwege hun deelname aan protestacties te respecteren en een einde te maken aan de intimidatie van demonstranten en mensenrechtenactivisten. Wij veroordelen ook alle gewelddaden van leden van de politie of het leger, met name tegen inheemse volkeren, boerinnen, boeren, Afro-afstammelingen, vrouwen, ouderen, minderjarigen en mensen met een handicap.

Wij roepen de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties op zich uit te spreken tegen de situatie en commissies in te stellen om de situatie in het land te onderzoeken. Wij eisen dat de regering 1) het recht op protest en vrije meningsuiting in Ecuador respecteert, 2) onpartijdig onderzoek doet naar het geweld van politie en strijdkrachten en 3) de noodtoestand opheft.

Quito, 7 oktober
FIAN Ecuador"


Zie ook Een artikel van Fabián Cevallos Vivar et Verónica Yuquilema Yupangui, Inheemse Ecuadoriaanse militanten die proberen een overzicht te geven van de situatie.