VISIE

FIAN’s visie is een wereld vrij van honger waar elk persoon autonoom en in waardigheid ten volle kan genieten van de rechten van de mens, en in het bijzonder van het recht op voedzaam voedsel. (§2 van de statuten van FIAN International, november 2014).

MISSIE

FIAN International en haar leden stellen zich ten doel de strijd voor de verwezenlijking van alle mensenrechten te steunen, en in het bijzonder het recht op voedzame voeding en voedselzekerheid. Daarbij wordt de universaliteit, ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van die rechten erkend.
FIAN International zet zich ook in om het onderlinge begrip tussen alle volkeren te bevorderen.
FIAN International verdedigt het recht op voedzaam voedsel en baseert zich daarvoor op het Internationaal Statuut van de Mensenrechten. In het bijzonder op het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (Artikel 11), Algemene Opmerking nr. 12 zoals aangenomen door het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten, alsook andere relevante documenten die over de mensenrechten handelen.
FIAN International zet zich in om de verwezenlijking van het recht op voedsel te verzekeren voor de huidige en toekomstige generaties, en erkent daarbij het belang van voedselsoevereiniteit om een volledige verwezenlijking van dit recht mogelijk te maken.
(§3 van de statuten van FIAN International)

De werking van FIAN Belgium spoort volledig met de visie en de doelstellingen van FIAN International. Tegelijkertijd blijft de organisatie volledige autonomie genieten, en beschikt ze over haar eigen bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur, actiegroepen).