Désolé, cet article n’existe pas en français.
Uitnodiging

Seminarie Rechtenbenadering

3 December 2021 08h45

Maison des Associations Internationales

Rue de Washington 40 B-1050 Elsene

>> Schrijf nu in <<

Tijdens dit boeiende seminarie kom je alles te weten over de aanpak van maatschappelijke problemen via een mensenrechtenbenadering. Wat zijn de contouren en de bijzonderheden van deze aanpak? Welke voordelen biedt het? Aan de hand van 8 sessies en uiteenlopende thema’s, zoals gender, onstabiele contexten, de dekoloniale aanpak en collectieve rechten; nodigen 15 organisaties u uit op vrijdag 3 december van 8.45 tot 17.30 uur in het Huis van de Internationale Verenigingen (Washingtonstraat 40 - 1050 Brussel). Het seminarie over de "rechtenbenadering", dat georganiseerd wordt op initiatief van Viva Salud, KIYO en Solidagro, kan rekenen op de medewerking van 11 andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waaronder FIAN België.


PLENAIRE - VOORMIDDAG

De rechtenbenadering in internationale samenwerking:
de uitdaging van kwetsbare contexten

Waarom is de op rechten gebaseerde aanpak zo belangrijk in de internationale samenwerking, en a fortiori in bijzonder onstabiele contexten? Wat zijn de concrete instrumenten, goede praktijken en uitdagingen waarmee de actoren van de internationale samenwerking bij de uitvoering van deze aanpak worden geconfronteerd, met name in onstabiele contexten? (Geoffroy Matagne, politicoloog aan de Universiteit van Luik)

PARALLELLE SESSIE - VOORMIDDAG

  1. Van de oprichting tot de daadwerkelijke toepassing van collectieve rechten: De collectieve vermindering van de arbeidstijd, het stakingsrecht, de vrijheid om te onderhandelen en zich aan te sluiten bij een vakbond, ... Dit zijn allemaal rechten die ons vandaag vanzelfsprekend lijken, maar die het resultaat zijn van tientallen jaren strijd en onderhandeling, zowel in België als in Genève waar de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zetelt. En bovenal, ze worden nog steeds nergens in de wereld gerespecteerd!
  2. Kan de mijnbouwsector een motor worden voor duurzame ontwikkeling? In een tijd waarin onze behoefte aan grondstoffen sterk toeneemt, wordt de mijnbouwsector in Afrika nog steeds ontsierd door voortdurende schendingen van de mensenrechten. De ontelbare natuurlijke hulpbronnen op het continent lokken allerlei vormen van hebzucht uit en komen de plaatselijke bevolking en de mijnwerkers nauwelijks ten goede.
  3. Empowerment: individuele capaciteiten opbouwen of werken aan sociale verandering? De sector ontwikkelingssamenwerking omarmt het idee van "empowerment" al jaren met enthousiasme. Het staat centraal in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en is prominent aanwezig in het discours van NGO’s en internationale ontwikkelingsorganisaties.

PARALLELLE SESSIE - NAMIDDAG

  1. Hoe kunnen sociale bewegingen effectief deelnemen aan het pleiten voor rechten op lokaal en mondiaal niveau? Sociale bewegingen vormen de kern van de meeste eisen voor duurzame ontwikkeling, voor meer sociale rechtvaardigheid en voor het milieu. Deze bewegingen worden echter maar al te vaak genegeerd en ontberen zichtbaarheid en legitimiteit in de ruimten waar de mensenrechten van de betrokken mensen en gemeenschappen moeten worden verdedigd, of dat nu op lokaal, nationaal, regionaal of internationaal niveau is.
  2. Verdediging van de rechten van de mens om in duurzame en rechtvaardige samenlevingen te leven: Als we in duurzame en rechtvaardige samenlevingen willen leven, hebben we mensen en organisaties nodig die de mensenrechten van iedereen verdedigen, te beginnen met die van mensen in kwetsbare situaties. De laatste jaren worden wij echter in verschillende delen van de wereld geconfronteerd met een beleid dat de ruimte voor de civiele samenleving verkleint en met steeds frequentere aanvallen op en intimidatie van personen die deze rechten verdedigen.
  3. Hoe arbeidsrechten (vakbonds)activisten in feministen veranderen: De implicatie van een verschuiving in de benadering van mensenrechten is de integratie van de dimensie van gendergelijkheid. Aan de hand van het IAO-verdrag zullen wij het geweld analyseren dat vrouwen ondergaan in een arbeidscontext (landbouw- en huiselijk geweld)

PLENAIRE - NAMIDDAG

Naar een dekoloniale benadering van de mensenrechten

De mensenrechten hebben verscheidene gevechten tegen de onderdrukking van volkeren begeleid, zoals de dekolonisatiestrijd en de anti-apartheidsstrijd. Zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in bepaalde emancipatoire sociale verworvenheden, zoals het recht op abortus, het recht op arbeid en op sociale zekerheid, en de rechten van LGBTQI+-personen. Maar er moet ook worden erkend dat het huidige kader voor mensenrechten grotendeels machteloos staat tegenover de structurele oorzaken van armoede en sociale onrechtvaardigheid.