Leider ist dieser Text nicht auf Deutsch verfügbar. Originaltext: fr

HONDURAS - Assassinat de Juan Martinez et Fredys Cedillo Nolasco, membres du Mouvement paysan