27 juli 2021
Beleidsbriefing FIAN International

De VN-top over voedselsystemen (UNFSS)

Belemmeren de transformatie van bedrijfsvoedselsystemen

Deze briefing is gericht tot regeringen en heeft tot doel de aandacht te vestigen op de schijnoplossingen voor de transformatie van voedselsystemen die worden gepromoot door de VN-top over voedselsystemen in september 2021. Het bevat concrete eisen die de regeringen tijdens de top moeten stellen om de meest schadelijke gevolgen te verzachten en een echte transformatie van de voedingssystemen van bedrijven te ondersteunen om de gezondheid van de mensen en de planeet te waarborgen.

In de briefing "De VN-top over voedselsystemen: Belemmeren de transformatie van bedrijfsvoedselsystemens (in het Engels)" [1], gepubliceerd op donderdag 15 juli, noemt FIAN International vier redenen waarom de UNFSS "problematisch" is:

  • Ten eerste is de VN-top over voedselsystemen overgeleverd aan de belangen van het bedrijfsleven en is de kans daarom groot dat hij agro-industriële voedselsystemen steunt en bevordert die het recht van mensen op voedsel en voeding "marginaliseren" en hun "afhankelijkheid" van mondiale waardeketens en de transnationale ondernemingen die deze exploiteren "verergeren".
  • Ten tweede, omdat de VN-top over voedselsystemen een "sterke voorkeur" heeft voor bedrijven, die als hoofddoel hebben hun winsten te maximaliseren en niet om mensen te voeden, zal de top "voedsel blijven behandelen als handelswaar en niet als een gemeenschappelijk goed of mensenrecht".
  • Ten derde creëert de top "een illusie van inclusiviteit". Maar in werkelijkheid ontbreekt het aan transparantie en wordt geen prioriteit gegeven aan degenen die het meest te lijden hebben onder honger, ondervoeding en milieuvernietiging.
  • Ten vierde, omdat het een multi-stakeholder governance oplegt, waardoor het bedrijfsleven op gelijke voet komt te staan met regeringen en andere entiteiten. De top heeft "het bedrijfsleven gelegitimeerd als deel van de oplossing, terwijl het in feite verantwoordelijk is voor veel van de problemen" en "de minder ontwikkelde landen gemarginaliseerd in de internationale besluitvormingsprocessen".

In de brief wordt er bij de regeringen ook op aangedrongen "een einde te maken aan de meerpartijenpolitiek, de VN-agentschappen te democratiseren en sterke waarborgen tegen belangenconflicten in te voeren", teneinde "lokale, veerkrachtige en agro-ecologische voedselsystemen te bevorderen" en "publieke in plaats van particuliere belangen te beschermen".

In de brief wordt ook benadrukt dat duurzame, rechtvaardige en gezonde voedselsystemen alleen mogelijk zijn als regeringen "het recht op voldoende voedsel en voeding en voedselsoevereiniteit tot de kern van de transformatie maken".

Dit betekent dat "het recht van volkeren, naties en staten om op democratische wijze hun eigen voedsel-, landbouw-, veeteelt- en visserijsystemen te definiëren en hun beleid inzake voedselproductie, -distributie en -consumptie te bepalen, moet worden verdedigd.

Al het nieuws over de VN-Top Counter Mobilization : http://www.foodsystems4people.org


Opmerkingen

[1Met "bedrijfsvoedselsystemen" bedoelen we de dominante voedselsystemen die worden gekenmerkt door agro-industrieel model en steeds meer geglobaliseerde waardeketens, die de belangen dienen van een paar machtige landen en grote landen en grote bedrijven