24 mai 2013

België : « Voor een coherent en duurzaam landbouwbeleid »

Begin van de actie : 21-05-2013 / Einde van de actie : 07-07-2013

Oproep tot actie

We zijn voor de onderhandelingen over de hervormingen van de het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 in het laatste rechte stuk terechtgekomen ! De drie instellingen van de Europese Unie (Parlement, Raad en Commissie) moeten voor de zomer akkoord gaan over de toekomst van de landbouw in Europa. Daarna is het aan de lidstaten om op nationaal en regionaal niveau de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de uitvoering het GLB.

Wij nodigen u uit om positie te nemen door onze vertegenwoordigers in de Europese instellingen op te roepen om maatregelen te steunen en te onderhandelen ten gunste van een duurzaam en coherent GLB ! Vervolgens vragen wij onze regionale overheden om een uitvoering te ondersteunen in Wallonië die een landbouwmodel aanmoedigt geen negatieve effecten heeft op de mensenrechten, gebaseerd op de voedselzekerheid van kleinschalige en familiebedrijven, gebaseerd op tewerkstelling, het vestigen van jonge boeren en de heropleving van het platteland in België.

Bekijk de open brief verzonden door FIAN Belgium FUGEA, MAP, Oxfam-Solidarité, CNCD-11.11.11 op 13 mei 2013 :

PDF - 282.5 koContext

De zorgwekkende gevolgen van het dominerende landbouwmodel in Europa – zowel op sociaal vlak als op gebied van milieu – kunnen niet langer ontkend worden en de huidige problemen in de landbouw blijven in het algemeen onbeantwoord. Zo zijn we in België getuige van een verontrustend fenomeen : de toenemende concentratie van gronden en een daling van het aantal boerderijen ten gunste van grote landbouwbedrijven. De schandalen gelinkt aan de industrialisering van onze voedselketen en de impact op de volksgezondheid zijn legio ! De intensieve landbouwpraktijken hebben hun dramatische, ecologische impact al bewezen, met name op het gebied van bodemverarming en verlies van de biodiversiteit.

Gebonden aan hun verbintenissen voor een coherent beleid inzake de doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking (artikel 208 TFEU) en voor de Rechten van de Mens (Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten), moeten België en de andere lidstaten van de Europese Unie maatregelen nemen in het voordeel van een duurzaam en coherent Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Wij nodigen u daarom uit om onze politici zoveel mogelijk aan te spreken door deze Dringende Actie rond te delen en door de modelbrief hieronder op te sturen naar de betrokken politici.


Het mandaat van FIAN

België hoort bij de staten die het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten onderschrijven. De Belgische overheid is daarom verplicht om het recht op voeding van de bevolking te respecteren, beschermen en in de praktijk mogelijk te maken. Dit geldt ook buiten het eigen grondgebied, voor de bevolking van derde landen, volgens de in Maastricht vastgelegde Extraterritoriale Verplichtingen van staten inzake de economische, sociale en culturele rechten (ETO).
Door een GLB te ondersteunen dat niet coherent is met nationale en Europese doelstellingen in verband met ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, een GLB waarvan de alarmerende gevolgen in Europa en in derde landen bewezen zijn, treedt de Belgische overheid de Internationale Verplichtingen inzake Mensenrechten met de voeten.


ACTIE

Stuur de voorbeeldbrief hieronder per post of per e-mail naar de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandingen en Landbouw en naar de Waalse Minister van Openbare Werken, Landbouw, Plattelandsbeleid, Natuur, bos en Erfgoed om hen dringend te vragen om als Belgische verantwoordelijken een sterke positie in te nemen op Europees niveau voor een duurzame en coherente hervorming van het GLB en om vervolgens maatregelen te nemen voor de uitvoering van het GLB op nationaal en regionaal niveau die overeenstemmen met de mensenrechten van de bevolking.

Word - 35.5 ko


Bedankt om FIAN Belgium op de hoogte te houden van mogelijke antwoorden op uw brieven.

Adresseer uw brief aan :

Mme Sabine Laruelle
Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandingen en Landbouw
Avenue de la Toison d’Or, 87
1060 Brussel
of via e-mail aan :
info@laruelle.fgov.be

M. Carlo Di Antonio
Waals Minister van Openbare Werken, Landbouw, Plattelandsbeleid, Natuur, bos en Erfgoed
Chaussée de Louvain, 2
5000 Namen
of via e-mail aan :
Carlo.diantonio@gov.wallonie.be

Modelbrief :

Geachte Mevrouw en Meneer de Minister,

Bezorgd door de huidige impact van ons Europees landbouwmodel, zowel op sociaal vlak als op gebied van milieu, schrijf ik u om te vragen om in naam van België tijdens de onderhandelingen een positie in te nemen ten voordele van een meer duurzaam Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 dat de mensenrechten van de burgers van België en derde landen in achting neemt en meer zorgzaam is voor het milieu.

Vandaag verdwijnt elke drie minuten een boerderij in Europa. De kleine boerderijen worden het zwaarst getroffen, en dat terwijl net zij productiever zijn op gebied van tewerkstelling en meer bijdragen aan het behoud van het leefmilieu. Een beleid dat hulp voorziet aan deze kleine boerenbedrijven lijkt onontbeerlijk om deze tendens te keren en moet daarom een verplichting worden voor alle lidstaten. Evenzo moet een strikte cap op de directe hulp tot 100.000€, in combinatie met een geleidelijke vermindering van vergoedingen, worden toegepast om de bestaande, structurele ongelijkheden te verminderen. Door het bevoordelen van boerderijen op mensenmaat, dragen deze maatregelen rechtstreeks bij tot de bevordering van een lokale, sociaalrechtvaardige en ecologisch verantwoorde landbouw.

Bovendien moet een beleid dat het opzetten van landbouwbedrijven door jonge en nieuwe boeren aanmoedigd, worden opgesteld ter compensatie van de moeilijkheden verbonden aan de toegang tot grond en om werken op het platteland terug aantrekkelijk te maken. Deze maatregel moet worden toegepast onafhankelijk van de leeftijd van de begunstigde of van de oppervlakte van zijn boerderij. Daarentegen moet de toekenning van directe GLB-subsidies beperkt worden tot personen die daadwerkelijk een landbouwactiviteit beoefenen. Hiervoor is het aangeraden om de criteria van een actieve boer op Europees, nationaal en regionaal niveau voldoende te specificeren.

Om de Europese autonomie op gebied van voedselvoorziening te verzekeren, en om het recht op voedsel van de burgers te realiseren, is het ook essentieel om het budget van het GLB te heroriënteren. Ik vraag u daarom om tijdens de huidige onderhandelingen aan te dringen op de noodzaak van de volgende beleidsmaatregelen en om de nodige uitvoeringsmaatregelen op dezelfde wijze te oriënteren :

• Om de effectieve en efficiënte « vergroening » van het GLB te verzekeren, voorzien in de eerste pijler, en om zo de ecologische legitimiteit van ons Europees landbouwbeleid, moeten de directe vergoedingen van het GLB slechts mogelijk zijn onder voorwaarden die toepasbaar zijn in alle landen van de Europese Unie : gewasdiversificatie, instandhouding van blijvend grasland en de inrichting van ecologische aandachtsgebieden.
• Controlesystemen voor de productie (quota, aanplantrechten, ...) moeten gehandhaafd worden zodat de minimumreferentieprijs in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke productiekosten. Een deregulering van de Europese landbouwmarkten daarentegen zal verdere volatiliteit van de landbouwprijzen enkel aanmoedigen.
• Het gewaarborgd inkomen voorzien binnen het kader van steun aan de plattelandsontwikkeling biedt enkel voordeel aan privé verzekeringsmaatschappijen en aan grote landbouwbedrijven, en moet niet gestimuleerd worden.

Ten slotte is het noodzakelijk u eraan te herinneren dat het Europese landbouwbeleid niet mag voorbijgaan aan de mensenrechten van de bevolking van andere landen. Het gebrek aan het in rekening brengen van de mondiale impact van ons landbouwmodel is onaanvaardbaar vanuit een moreel en mensenrechtelijk standpunt. De realisatie van een systeem dat de impact van het GLB monitort binnen de EU en andere landen is vandaag de dag noodzakelijk geworden om het gebrek responsabilisering van de lidstaten op internationaal niveau aan te pakken. Onze afhankelijkheid aan de invoer van olie- en eiwithoudende gewassen blijft een bedreiging voor het recht op voedsel van de lokale bevolking in de producerende landen. Er is dus een dringende noodzaak om onze import te verminderen door een revival van deze gewassen op Europees niveau te steunen door middel van daadwerkelijk incentives, zoals het in aanmerking komen van de grond gewijd aan de lokale plantaardige eiwitten voor ecologische aandachtsgebieden zoals gepland in het kader van de vergroening.

Mevrouw, Mijnheer de Minister, als Belgische en Europese burger, voer ik actie voor een transitie naar een duurzaam landbouwmodel op Europese schaal. Onze Belgische landbouw moet gedragen worden door kleine en familiale boerendrijven die voedselzekerheid garanderen en moet tewerkstelling, het opzetten van nieuwe landbouwbedrijven door jonge en nieuwe boeren en de heropleving van het platteland aanmoedigen, zonder dat daarbij de eerbied voor de mensenrechten van de bevolking, zowel in Europa als in de rest van wereld, verloren gaat.

Bedankt om me te informeren over elke actie die u in dit verband in overweging neemt.

Met oprechte groeten,