Onze actiepijlers

FIAN België ontwikkelt zijn actie voor de realisatie van het recht op voedsel via 5 grote actielijnen en 4 prioritaire thema’s.

FIAN Belgium baseert zich voor de verwezenlijking van het recht op voedzaam voedsel op 5 pijlers :

 • 1. Gezamenlijke Kennisopbouw : De gesteunde gemeenschappen, sociale bewegingen en andere geallieerde verenigingen en collectieven worden versterkt in hun politieke analyse en ondersteund bij de opbouw van kennis en de verspreiding ervan ter ondersteuning van hun acties
 • 2. Beleidsbeïnlvoeding : FIAN analyseert de beleidsmaatregelen die verband houden met het recht op voedsel en maant de beleidsmakers aan om hun verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen. Het onderzoeks- en lobbywerk is eveneens gericht op het laten evolueren van het mensenrechtenkader naar een volledige verwezenlijking van het recht op voedsel voor iedereen, en in het bijzonder voor gemarginaliseerde groepen.
 • 3. Sensibilisering en mobilisering van burgers : FIAN werkt aan bewustmaking van burgers over het recht op voedsel, en ondersteunt engagement en mobilisering door middel van collectieve en individuele acties.
 • 4. Ondersteunen van de strijd van gemeenschappen en individuen} : FIAN strijdt tegen oneerlijke en onderdrukkende praktijken, en levert directe steun aan de strijd van groepen en gemeenschappen die hun rechten bedreigd of geschonden zien. Fian doet dit door analyse, ondersteuning, spreekbuis te zijn en mee druk te zetten.
 • 5. Versterken en ondersteunen van sociale bewegingen  : FIAN ondersteunt sociale bewegingen (boerenvakbonden, inheemse volkeren, vissers, vrouwenrechtenorganisaties, etc.) die de legitieme vertegenwoordigers van door honger en ondervoeding getroffen bevolkingsgroepen vormen, en bevordert hun deelname aan beleidsprocessen op nationaal alsook op internationaal niveau.

FIAN Belgium werkt rond 4 prioritaire thematische gebieden :

 • De rechten van landbouwers verdedigen
 • Het recht op land doen gelden als een mensenrecht
 • Duurzame voedsel- en landbouwsystemen bevorderen, die in overeenstemming zijn met de fundamentele rechten
 • Het recht op voedzaam voedsel bepleiten en helpen verwezenlijken

Onze werking staat eveneens in het teken van twee meer algemene thema’s :

 • Versterking van de verantwoordingsplicht, coherentie en bestuursmechanismen.
 • Non-discriminatie en vrouwenrechten