Nationale Campagne

"Mensenrechten zijn onbetaalbaar !"

Laten we samen een zorgplicht voor bedrijven eisen !

Vind jij het ook belangrijk dat je je als consument niet steeds moet afvragen of de producten die je aankoopt wel in faire omstandigheden zijn gemaakt, met respect voor mens, milieu en waardig werk ? Zorg er mee voor dat de verantwoordelijkheid van bedrijven duidelijk wordt vastgelegd in een Belgische zorgplichtwet en eis mee met ons dat onze politici hier werk van maken. Zo kunnen we samen grove schendingen van mensenrechten en milieunormen een halt toeroepen.

Een nationale campagne

Niemand wil producten kopen die zijn gemaakt door kinderen, dwangarbeiders of ten koste van ernstige vervuiling. Vandaag de dag zijn ze echter nog vaak te vinden onder alledaagse consumentenproducten. De nationale campagne "Mensenrechten zijn onbetaalbaar !" werd begin dit jaar gelanceerd door de koepels van de Belgische internationale solidariteitsorganisaties : CNCD-11.11.11 en haar Nederlandstalige tegenhanger 11.11.11.

Door middel van manifestaties, acties, debatten, enz., maar ook via case studies en analyses van de vorderingen op wetgevend gebied, wil deze campagne de aandacht vestigen op de schendingen van mensenrechten, sociale rechten en milieuverontreiniging door bedrijven en op de wetgevende oplossingen die door het maatschappelijk middenveld worden aangedragen.

Meer info : https://www.zorgplicht.be.

Voor een zorgplichtwet

Elk jaar zijn bedrijven betrokken bij talrijke schendingen van mensenrechten, sociale rechten en milieurechten. Maar zij zijn momenteel niet wettelijk verantwoordelijk voor wat er in hun waardeketens gebeurt.

Met zijn partners heeft FIAN met name bijgedragen aan de opstelling van het eerste wetsontwerp, dat in september 2021 door de commissie Economie van het federale parlement is behandeld.

Want afgezien van de sectoren die de mensenrechten, de sociale rechten of de milieurechten eerbiedigen, zijn er nog veel gevallen van schending van grondrechten, met name in financiën en nieuwe technologieën, fast fashion en de voedselindustrie.

Welke flagrante schendingen gebeuren er ?

Financiën en nieuwe technologieën

De bank- en financiële sector is niet vrijgesteld van investeringen in bedrijven waar de mensenrechten, het milieu of de arbeidsrechten aantoonbaar worden geschonden. Belgische banken zijn betrokken geweest bij investeringen in bedrijven die actief zijn in conflictgebieden en illegale nederzettingen. Investeren in een bedrijf dat actief is in een nederzetting als Palestina is volgens het internationaal recht illegaal, net als het financieren van activiteiten die mensenrechten en milieurechten schenden.

Tegelijkertijd zijn de mineralen in onze smartphones en andere nieuwe technologische producten ook besmet met bloed en diverse schendingen van de mensenrechten, milieurechten of arbeidsrechten. Activisten en plaatselijke organisaties die tegen deze schendingen protesteerden, zijn herhaaldelijk door de politie en de veiligheidstroepen onderdrukt, met doden en gewonden tot gevolg.

Met haar partners stelt FIAN Belgium onvermoeibaar de wantoestanden aan de kaak van de financiële sector en banken die investeren in deze bedrijven en dochterondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen :

Fast fashion

Fast fashion is herhaaldelijk verantwoordelijk geweest voor diverse schendingen van mensen-, milieu- en arbeidsrechten. De textielindustrie biedt werk aan 10 miljoen mensen. In 2013 was de ramp van Rana Plaza met zijn duizenden slachtoffers daar een trieste illustratie van. Ter gelegenheid van de herdenking van het drama in Rana Plaza nam FIAN op donderdag 21 april deel aan de actie in Brussel van de burgercoalitie, in het kader van de campagne "Mensenrechten zijn onbetaalbaar !", om het verband met de landbouwsector uit te leggen. Zie onze collega Kristel aan het woord live op Facebook

Voedingsindustrie

In de voedingsindustrie zijn de menselijke kosten van uitbuiting hoog. In veel sectoren worden mensenrechten en milieunormen geschonden : lonen onder de armoedegrens, dwangarbeid, gendergerelateerd geweld, enz.

Daarnaast verdrijven grootschalige palmolie- en rubberplantages nog steeds gemeenschappen van hun gronden, wat leidt tot armoede en milieuverontreiniging. Lees de rapporten die FIAN Belgium opstelde samen met haar internationale partners over grondroof voor grootschalige plantages in Afrika.

Een ander groot probleem vormt de productie van soja voor veevoeder die verantwoordelijk is voor massale ontbossing, met name in Brazilië.

En wat te denken van de dadels en olijven uit koloniën en bezette gebieden die vaak in onze supermarkten terecht komen, wat volgens het internationale recht illegaal is ?

In België, net als elders in de wereld, verdedigt FIAN onophoudelijk de boer.inn.en en de landarbeid.st.ers die het slachtoffer zijn van de economische, sociale en ecologische onrechtvaardigheden die het gevolg zijn van het gebrek aan regulering van het grootkapitaal, door bij te dragen aan de implementatie van de VN- verklaring over de rechten van boeren en andere landarbeiders (UNDROP). Met name via publicaties zoals de VN-verklaring voor de rechten van boerinnen en boeren
Wat betekent dit voor Belgïe ?
(juni 2021) en de steun aan boerenorganisaties die jaarlijks mobiliseren voor de Internationale dag van de boerenstrijd.