31 juli 2018
Analyse nota

Het recht op voedzaam voedsel in België

Het recht op voedzaam voedsel is een fundamenteel mensenrecht verankerd in verschillende door België geratificeerde internationale verdragen. Die bepalen dat de Belgische autoriteiten de plicht hebben om het recht op voedzaam voedsel te eerbiedigen, te waarborgen en uit te voeren, zowel op hun eigen grondgebied als in het buitenland. Desondanks wordt het recht op voedsel grotendeels genegeerd door de Belgische beleidsmakers, die de problematiek beschouwen als iets dat vooral arme landen treft. Die zienswijze gaat voorbij aan de omvang van het verschijnsel van extreme armoede in België en geeft blijk van een beperkende interpretatie van het recht op voedzaam voedsel. Het doel van deze nota is om aandacht te vestigen op de grote uitdagingen met betrekking tot het recht op voedzaam voedsel in België en
de verplichtingen van België inzake mensenrechten nader te omschrijven.

PDF - 199.2 kB